Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

Статут гімназії

Статут

Медичної гімназії № 33

  міста Києва

(нова редакція)

(інд.код.)-22881455

 

   

 1. Загальні положення
  • Медична гімназія № 33 міста Києва – це навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів, з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданий до сфери оперативного управління Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації та є правонаступником середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеню № 33 міста Києва.
  • Юридична адреса гімназії №33 міста Києва:

01033, Київ-33, вулиця Володимирська, будинок 79, буква Б

 • Медична гімназія № 33 міста Києва (далі – Гімназія) є юридичною особою, має штамп, печатку з офіційною назвою відповідно до нормативних документів. Може мати рахунки в установах банків, бланки з офіційною назвою та інші реквізити. Має свій герб, емблему, прапор, гімн.
 • Київська міська рада в особі її виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (далі – Власник) або уповноважений ним орган здійснює фінансування Гімназії, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює її статус, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування учнів.
 • Головною метою Гімназії є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
 • Головним завданням Гімназії є:
 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов`язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров`я та здоров`я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров`я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
  • Гімназія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України: „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами та цим статутом.
  • Гімназія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним Статутом.
  • Гімназія діє на підставі Статуту, який розроблений нею на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Статут затверджується Власником (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів – відповідним органом управління освітою) та реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.
  • Гімназія несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:
 • Реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад;
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов`язань з іншими суб`єктами освітньої діяльності та приватними особами, у тому числі зобов`язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.
  • У Гімназії визначена українська мова навчання. Запроваджено поглиблене вивчення окремих предметів у 8-9 класах та профільне навчання у 10-11 класах з урахуванням кадрового та навчально-методичного забезпечення за відповідними напрямами.
  • Гімназія має право:
 • Користуватися пільгами, що передбачені державою;
 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначити форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Власником;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів, експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • визначати контингент учнів у відповідності до законодавства України;
 • спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, пошукову та експериментальну роботу, що не суперечить законодавству України;
 • здійснювати власну видавничу діяльність;
 • запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та Статутом;
 • отримувати кошти та матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних та фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу; мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та культурних підрозділів;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • встановлювати шкільну форму для учнів;
 • об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ та організацій як в Україні, так і за її межами у порядку, визначеному законодавством України;
 • при наявності ліцензій здійснювати види діяльності, які вимагають спеціального дозволу.
  • У Гімназії створюються та функціонують методичні об`єднання, творчі групи педагогічних працівників  за наказом директора Гімназії про методичну роботу.
  • Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються органами охорони здоров`я міста Києва.
  • Відповідальність за організацію харчування учнів покладається на Власника та директора Гімназії. Норми та порядок організації харчування учнів встановлюються Кабінетом Міністрів України, розпорядженням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).
  • Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу, здійснюються при наявності ліцензії.
  • Реорганізація Гімназії проводиться у разі зміни її типу або форми власності. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Гімназії приймає Власник.
  • Взаємовідносини Гімназії з юридичними та фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами або угодами, що укладені між ними.

 

 1. Організація навчально-виховного процесу

 

2.1. Гімназія планує свою роботу самостійно. Гімназія має перспективне планування та складає річний план роботи. У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи розвитку.

2.2. Навчально-виховний процес у Гімназії здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Робочі навчальні плани Гімназії щорічно затверджуються управлінням освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Гімназії самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів, реалізують навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.4. Індивідуалізація та диференціація навчання у Гімназії забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної складової Державного стандарту загальної середньої освіти. Інваріантна частина робочого навчального плану Гімназії є незмінною, варіативна частина – формується Гімназією з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

2.5. Гімназія здійснює навчально-виховний процес за груповою, індивідуальною формами навчання та екстернатом у вигляді уроків, лекцій, лабораторно – практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо. Навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною та експериментальною; поряд із традиційними методами і формами використовуються інноваційні технології.

2.6. Гімназія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та цим Статутом.

Індивідуальне навчання та екстернат в Гімназії організовується відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Загальноосвітня підготовка учнів Гімназії передбачає впровадження спеціальних курсів, відвідування занять у гуртках тощо.

2.7. Мережа класів у Гімназії формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

2.8. Беручи до уваги той факт, що Гімназію створено у 2009 році, коли чинним законодавством дозволялося функціонування класів нижчого освітнього рівня загальноосвітнього профілю, у складі Гімназії продовжують функціонувати 1-4 класи, у яких учні здобувають початкову освіту. Формування контингенту цих класів відбувається не за конкурсом, а на загальних засадах у відповідності до затвердженого мікрорайону.

2.9. Прийом учнів до 5-11 класів проводиться на конкурсній основі відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої Міністерством освіти і науки України.

2.10. Зарахування учнів до Гімназії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх-заяви батьків або осіб, які їх замінюють), копії свідоцтва про народження, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти( крім дітей, які вступають до 1 класу) та результатів конкурсу (5-11 класи). До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту. Переведення учнів до іншого навчального закладу відбувається за наявності особової справи учня.

2.11. Учні Гімназії, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1,2,3 бали) хоча б з одного профільного предмета за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника можуть відраховуватись з Гімназії. За рішенням педагогічної ради Гімназії, погодженим з місцевим органом управління освітою, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення цього Статуту допускається відрахування учнів з Гімназії та переведення їх до навчального закладу за місцем проживання.

Про можливе відрахування не пізніше ніж за місяць письмово повідомляються батьки учня (особи, які їх замінюють). У двотижневий термін до можливого відрахування письмово повідомляється управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою цей учень переводиться до іншого навчального закладу.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної  ради Гімназії щодо відрахування дитини до місцевого органу управління освітою.

2.12. Поділ класів на групи на уроках при вивченні профільних та інших предметів у Гімназії здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Міністерством фінансів України.

2.13. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

2.14. Для учнів 1-5 класів за бажанням учнів, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Гімназії на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Порядок комплектування  груп продовженого дня встановлюється відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

2.15. Гімназія може реалізувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економіки України.

2.16. Навчальний рік у Гімназії починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує готовність приміщення Гімназії до роботи у новому навчальному році.

Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи встановлюються Гімназією у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.17. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.18. Тривалість уроків у Гімназії становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-11(12-х) класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відповідними органами управління освітою та санітарно-епідеміологічною службою.

2.19. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після 2 або 3 уроку) – 20 хвилин.

2.20. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором Гімназії.

2.21. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.22. У Гімназії здійснюється тематичний облік навчальних досягнень учнів. Система оцінювання навчальної праці учнів повинна бути стимулюючою. У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні. У наступних класах вона доповнюється оцінками у балах відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.23. Навчання у випускних (4, 9, 11)  класах Гімназії завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форми і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення і випуску учнів Гімназії встановлюється Міністерством освіти і науки України.

За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту).

Учні початкових класів, які протягом одного року навчання не засвоїли програму з предметів навчального плану, за поданням педагогічної ради направляються на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). За її висновками такі учні можуть продовжувати навчання у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах),залишатися на повторний курс навчання або навчатися за індивідуальною формою чи індивідуальними програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.24. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.25. Випускники 9-х класів Гімназії одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту, що дає право на вступ до 10-х класів Гімназії, професійно-технічних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Випускники 11-х класів Гімназії одержують атестат про повну загальну середню освіту, що дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

Документ про базову або повну загальну середню освіту (свідоцтво, атестат) видається лише державного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

2.26. За високі досягнення у навчанні учні 2-8-х, 10-х класів Гімназії можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники Гімназії – похвальною грамотою „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, медалями – золотою „За високі досягнення у навчанні” та срібною „За досягнення у навчанні”. Особам, які закінчили основну школу з досягненнями у навчанні високого рівня, видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення.

Порядок відзначення встановлюється Міністерством освіти і науки України.

2.27. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих та срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки України та відповідними органами управління освіти.

 1. Виховний процес у гімназії.

3.1. Виховання учнів у Гімназії здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позакласної роботи.3.2. Цілі виховного процесу в Гімназії визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та Законах України, інших нормативно-правових актах.3.3. У гімназії забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове залучення учнів Гімназії до вступу в будь-які об’єднання  громадян,  громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а  також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється. 3.4. Дисципліна в Гімназії дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

 

 1. Учасники навчально-виховного процесу

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Гімназії є:

 • учні;
 • керівники;
 • педагогічні працівники;
 • психологи, логопеди;
 • бібліотекарі;
 • інші спеціалісти;
 • батьки (особи, які їх замінюють).

Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов`язки визначаються Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, іншими актами  законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, цим Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку Гімназії.

 • Учні Гімназії мають гарантоване державою право на:
 • Доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у Гімназії;
 • вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 • переатестацію з навчальних предметів;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою Гімназії;
 • участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • участь у органах громадського самоврядування Гімназії;
 • участь у добровільних самодіяльних об`єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність та інші права.
  • Учні Гімназії зобов`язані:
 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • підвищувати загальний культурний рівень;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
 • бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватись вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Гімназії;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.
  • Учні Гімназії залучаються, за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
  • Педагогічними працівниками Гімназії можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати покладені на них функції. Педагогічні та інші працівники Гімназії приймаються на роботу до Гімназії та звільняються у відповідності до чинного законодавства в галузі загальної середньої освіти та згідно з трудовим законодавством України.
  • Педагогічні працівники Гімназії мають право:
 • самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, нешкідливі для здоров`я учнів;
 • брати участь у роботі методичних об’єднань, кафедр, нарад, зборів та інших органів самоврядування Гімназії, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • обирати форми для підвищення своєї кваліфікації;
 • проводити у встановленому порядку науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи;
 • вносити пропозиції керівництву Гімназії та органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 • об`єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об`єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
  • Педагогічні працівники Гімназії зобов`язані:
 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуватись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров`я;
 • утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виконувати статут Гімназії, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • виконувати накази і розпорядження директора Гімназії, органів управління освітою.
  • Обсяг навчального навантаження вчителів визнається на підставі чинного законодавства директором Гімназії і затверджується відповідним органом управлінням освіти.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

 • Директор Гімназії призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями тощо відповідно до вимог нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, чинного трудового законодавства, згідно з цим Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Гімназії.
 • Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.
 • Директор і педагогічні працівники Гімназії підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший вчитель», «вчитель-методист», «педагог-організатор-методист» та інші.

 • Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників Гімназії й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
 • Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Гімназії, не виконують посадових обов`язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільнюються з роботи згідно із законодавством.
 • Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймаються на роботу і звільняються директором Гімназії згідно з чинним законодавством. Права і обов`язки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Гімназії.
 • Батьки учнів та особи, які їх замінюють, є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їх дітей до Гімназії.

Батьки та особи, які їх замінюють мають право:

 • обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатися до органів управління освітою, директора Гімназії і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності Гімназії;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Гімназії;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Гімназії та у відповідних державних органах.
  • Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов`язані:
 • створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Статуту;
 • постійно дбати про фізичне здоров`я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати честь і гідність дитини та працівників закладу, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, сім`ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
  • У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов`язків, передбачених законодавством, Гімназія може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
  • У навчально-виховному процесі Гімназії можуть брати участь наукові установи в галузі педагогіки та психології та заклади, установи в межах, визначених чинним законодавством і цим Статутом.

 

 1. Керівництво Гімназією

 

5.1. Безпосереднє  керівництво Гімназією здійснює її директор, який може бути тільки громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж  педагогічної роботи не менш, як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

5.2. Директор Гімназії призначається та звільняється з посади у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Директор має заступників відповідно до штатного розпису. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється у відповідності до чинного законодавства в галузі загальної середньої освіти України.

5.3. Директор Гімназії:

– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів і створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм та навчальних досягнень учнів;
 • відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість та ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
 • підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, здійснює заохочення творчих пошуків дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;
 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • вживає заходів до запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • щороку звітує про свою роботу на конференціях колективу.

5.4. Директор Гімназії є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Гімназією.

5.5. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Гімназії. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

5.6. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу,;
 • планування та режиму роботи Гімназії;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників Гімназії;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов’язків.

5.7. Органом громадського самоврядування Гімназії є конференція її колективу, що скликається не менше одного разу на рік. Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад конференції колективу встановлюється цим Статутом. У конференції беруть участь усі працівники Гімназії та голови батьківських комітетів класів. Від учнів обираються по 3 представники від кожного класу. На конференції заслуховують звіт директора про здійснення керівництва Гімназією, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної та фінансово-господарської діяльності Гімназії.

 • У період між конференціями діє Рада Гімназії, діяльність якої регулюється цим Статутом.

До складу Ради Гімназії обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості.

Рада Гімназії організовує виконання рішень конференції, затверджує режим роботи Гімназії, розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти молоді, підтримки ініціатив щодо удосконалення системи навчання і виховання учнів, дослідно-експериментальної роботи педагогів, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення та використання бюджету Гімназії, вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

 • У Гімназії за рішенням конференції або Ради Гімназії можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє та затверджує Міністерство освіти і науки України.

Члени піклувальної ради Гімназії обираються на конференції. Склад піклувальної ради Гімназії формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування Гімназії; поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

5.10.Основною структурною ланкою Гімназії є клас – колектив учнів, що формується з метою виконання завдань Гімназії на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

5.11. Учнівські збори Гімназії (класу) – колективний орган учнівського самоврядування.

Учнівські збори Гімназії (класу):

 • обирають органи учнівського самоврядування Гімназії (класу);
 • висувають своїх представників у робочі органи громадського самоврядування;
 • обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

5.12. Батьківські збори Гімназії (класу) – колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори Гімназії (класу):

 • обирають представників в органи батьківського самоврядування;
 • обирають своїх представників для участі у роботі громадського самоврядування Гімназії;
 • залучають батьків для участі в роботі громадського самоврядування Гімназії;
 • вносять на розгляд педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та Гімназії;
 • запрошують педагога, вихователя, представників державних органів управління, адміністрацію Гімназії для обговорення стану і перспектив роботи класу й Гімназії, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

5.13. У Гімназії можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

 

 1. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

 

6.1. Матеріально-технічна база Гімназії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі. Майно Гімназії, що передане їй, належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передане до сфери управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

6.2. Фінансування Гімназії здійснюється її Власником або уповноваженим органом відповідно до встановленого законодавством порядку.

6.3. Фінансово-господарська діяльність Гімназії проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правових актів.

Джерелами формування кошторису є:

 • кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • кошти фізичних, юридичних осіб;
 • кошти, отримані за надання платних освітніх послуг;
 • прибутки від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Гімназії визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована Гімназія. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти району. За рішенням Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно.

6.5. Звітність про діяльність Гімназії встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Міжнародне співробітництво

 

 • Гімназія за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв`язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Гімназія має право відповідно до законодавства укладати угоди про співпрацю з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями,  громадськими об`єднаннями інших країн.

7.2. Участь Гімназії у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства України.

 

 1. Контроль за діяльністю Гімназії

 

8.1. Державний контроль за діяльністю Гімназії здійснюють Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядкована Гімназія, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою, органи державної санітарно-епідеміологічної служби та Власник Гімназії.

8.2. Державний контроль за діяльністю Гімназії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Гімназії  є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Гімназії з питань, пов`язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю Гімназії, проводяться Власником  відповідно до чинного  законодавства.