Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

Конституція

КОНСТИТУЦІЯ

республіки  „САМ” медичної гімназіїї № 33 міста Києва

Преамбула:

Педагогічна рада гімназії, учнівська та батьківска ради, керуючись  Конституцією  України, „ Міжнародною декларацією прав людини”, „Конвенцією ООН про права дитини”, Законом України „ Про об’єднання громадян” та „ Про молодіжні та дитячі громадські організації”, чинним законодавством, прагнучи забезпечити розвиток та процвітання нашого навчального закладу, спираючись на досвід та традиції попередніх поколінь, усвідомлюючи роль своєї участі у вирішенні важливих справ та питань  громадського характеру, приймаємо конституцію учнівської республіки „САМ”, що створена в медичній гімназії № 33.

Мета створення Республіки полягає в тому, щоб забезпечити краще спілкування учнів та вчителів, допомагати учням у вирішенні особистих та загальних питань, організовувати загальногімназійні культурні та наукові заходи.

Основним Законом  республіки „САМ”  є Конституція , яка не суперечить Конституції України і є обов’язковою до виконання усіма учнями медичної гімназії №33. Ця Конституція діє виключно на території медичної гімназії № 33. Має змішану форму правління, а саме є президентсько-парламентською і  державна влада здійснюється на засадах її поділу на три гілки влади: законодавчу, виконавчу і судову.

Президент  республіки „САМ” обирається з числа учнів 9-11-х класів терміном 1-4 роки. Залежно від сумлінності виконання посадових вимог.

        У  республіці існує 5 міністерств та правління банку :

-міністерство освіти та науки

-міністерство здоров’я та спорту

-міністерство преси

-міністерство внутрішніх справ

-міністерство культури

 

Розділ  І :

Загальні засади :

Стаття 1. Дана конституція не йде всупереч Конституції України та іншим нормативно – правовим актам України.

Стаття 2. Медична гімназія №33 є республікою „САМ” (Сучасна Активна Молодь)

Стаття 3. В гімназії визнається і гарантується принцип дії учнівського самоврядування.

Стаття 4. Керуючим органом є інститут президента та  адміністрація гімназії.

Стаття 5. Державною мовою в республіці  „САМ”- є українська. У республіці гарантується вільний розвиток, використання і захист мов національних меншин України. Застосування та вивчення мов гарантується Конституцією та визначається Уставом гімназії.

Стаття 6. Державними символами ресубліки  „САМ” є- герб та прапор гімназії.

Стаття 7. Усі громадяни Республіки „САМ” повинні з шаною та повагою ставитися до державної та гімназійної символіки.

Стаття 8. Вищим законодавчим органом республіки „САМ” є Рада старшокласників.

Стаття 9. Гімназист повинен дотримуватись сімейних традицій і традицій гімназії, виконувати і не порушувати закони суспільства. Якщо гімназист вважає закон несправедливим, він може зробити спробу змінити його, але лише згідно встановлених гімназією правил.

Стаття 10. Кожен учень має всі права і свободи, проголошені цією конституцією, незалежно від віку, неціональності, релігії тощо.

Стаття 11. Конституція поширюється на всіх учнів гімназії незалежно від класу та віку.

Стаття 12. Дитина, її життя і здоров’я , честь і гідність та недоторканість визнаються найвищою цінністю в гімназії.

Стаття 13. Право визначати і змінювати конституїщіний лад належить виключно учням гімназії, які погоджують це з адміністрацією та самоврядуванням.

Стаття 14. Конституція гімназії має найвищу юридичну силу для учнів гімназії.

 

Розділ ІІ :

Права, свободи та обов’язки учнів

Стаття 1. Права та свободи :

Усі учні республіки „ САМ”  є вільні і рівні у своїх правах та свободах.

 • Право обирати позакласні заняття, вносити пропозиції, зміни щодо умов навчально – виховного процесу, відпочинку, побуту учнів тощо
 • Користуватися навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою базою навчального закладу
 • на захист від будь – яких форм психічного та фізичного насильства
 • Оскаржити семестрову чи річну оцінку, подати заяву на ім`я директора щодо перескладання, згідно встановлених гімназією та Міністерством освіти і науки України правил
 • На участь у юнацьких та молодіжних організаціях
 • Брати участь у різних видах наукової діяльності а також конференціях, тренінгах, лекціях, олімпіадах, конкурсах, виставках тощо
 • Особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні гімназії
 • Усі учні є’рівними перед законом не залежно від віку і класу
 • Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, не порушуючи права і свободи інших учнів
 • Кожному гарантується право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань ,за винятком грубих і нецензурних слів та висловів , які ображають інших
 • Кожен має право на свободу світогляду і віросподівання
 • Учні гімназії мають право на об’єднання в різні організації, за узгодженням президента та директора
 • Учні мають право брати участь в управлінні учнівською Республікою, вільно обирати та бути обраним до органів Республіки

 

Стаття 2. Обов’язки учнів:

 • Додержуватись Конституції республіки „ САМ” , виконувати « Єдині вимоги до гімназистів»
 • Робити все можливе для найуспішнішого оволодіння знаннями, підвищення загально – культурного рівня
 • Додержуватись правил внутрішнього розпорядку, підтримувати навчальну дісціипліну
 • Бережливо ставитись до майна
 • Дбати про охайний зовнішній вигляд . Носити форму

 

Розділ  ІІІ :

Права та обов’язки вчителів

Стаття 1. Вчителі мають право на:

 • Повагу та захист професійної честі та гідності
 • Вільний вибір форм, методів та засобів навчання, виявлення педагогічної ініциативи
 • Участь в обговоренні та вирішенні питань організації та виховання в навчальному процесі , в роботі органів громадського самоврядування закладом
 • Підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку

 

 

Стаття 2. Вчителі зобов’язані:

 • Забезпечувати умови для освоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей учнів
 • Додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів
 • Захищати учнів від будь – яких форм фізичного та психічного насильства
 • Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, виконувати рішення органів громадського самоврядування закладу освіти та адміністрації

 

Розділ  ІV :

Законодавча влада

 • Представником виконавчої влади є Рада САМу начолі з заступниками президента, які керують роботою відомств.
 • Законодавчу гілку влади представляє парламент (Рада), до складу якого входять представники від кожного класу з 5-го по 11-й.
 • Органом судової влади є Суд (Координаційна рада учнів), голову якого призначає президент за згодою Ради САМу.
 • Учнівське волевиявлення здійснюється через вибори . Право голосу мають учні гімназії, які навчаються у 5 — 11 класах.
 • Вибори та референдум призначається дирекцією гімназії або президентом за узгодженням з дирекцією.
 • Референдум не розглядає питання зміни розкладу уроків чи їхньої тривалості та інших питань, які регламентовані чинним законодавством України і належать до компетенції дирекції чи вчителів.
 • Закон підписують – Президент та Директор гімназії.
 • Контроль за дотримання конституційних прав і свобод здійснює Президент Республіки спільно із заступником директора з виховної роботи.
 • Порядок і склад органів влади визначають Учнівська рада начолі з Президентом.
 • Виконавчу владу в класі здійснює староста класу.
 • Старости збираються для обговорення та вирішення питань 1 раз на тиждень (щотижнево).
 • Староста зобов’язаний донести інформацію до свого класу терміново.

 

Права та обов’язки президента.

 

Справжній лідер самоврядування має бути обізнаний зі станом усіх справ, що виконуються, реалізуються чи готуються в колективі; вміти надати тактовну і повноцінну допомогу будь-кому з членів свого колективу у виконанні того чи іншого завдання; сприяти встановленню доброзичливих стосунків між усіма учасниками процесу самоврядування; турбуватися про створення позитивного іміджу своєї організації, закладу. Виконувати всі вимоги Кодексу гімназиста.

 • Стежить за виконанням статуту та законів навчального закладу
 • Координує і контролює роботу органу дитячого самоврядування навчального закладу
 • Координує роботу Ради САМу
 • Захищає та відстоює інтереси членів свого колективу
 • Реалізує свою передвиборчу програму
 • Веде пленарні засідання
 • Сприяє у вирішенні проблемних питань, надає необхідну інформацію для діяльності усіх міністерств
 • Звітує про роботу президії перед виборцями
 • Виступає посередником між батьківським і педагогічним колективами та колективом дітей

 

Має право:

 • На всі права, визначені у статуті навчального закладу
 • Протягом двох тижнів після свого обрання набрати команду, з якої буде скаладатися апарат президента та президія
 • Право голосу при вирішенні важливих питань гімназійного життя
 • Представляти свій навчальний заклад у державних та недержавних структурах, органах місцевого самоврядування, під час зустрічей із посадовими особами різних рівнів, а також з учнями та іншими громадянами
 • Входити до Ради навчального закладу
 • Брати участь у засіданнях педагогічних та батьківських рад

 

Права та обов’язки заступника президента.

 

Заступники є першими помічниками президента і тісно з ним співпрацюють. Головний обов’язок заступників—організація системи роботи усіх відомств, що працюють у своєму напрямі і відповідають за реалізацію конкретних проектів.Окрім цього вони:

 • За відсутністю президента розподіляють та виконують його обов’язки
 • Відповідають за реалізацію всіх затверджених президією заходів
 • Організовують навчання активу
 • Розподіляють доручення між членами відомств
 • Надають практичну і консультативну допомогу в питаннях виконання доручень
 • Допомагають у проведенні рейдів, заходів, засідань

 

Мають право:

 • На всі права, визначені у статуті навчального закладу
 • За умови відсутності президента представляють свій навчальний заклад у державних та недержавних структурах, органах місцевого самоврядування, під час зустрічей із посадовими особами різних рівнів, а також з учнями та іншими громадянами
 • Входити до Ради навчального закладу
 • Брати участь у засіданнях педагогічних та батьківських рад